Κατάσταση:
Ταξινόμηση:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2/2024 – Πλήρωσης μίας (1) θέσης οδηγού για την κάλυψη των αναγκών του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2024 – Πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ