Κατάσταση:
Ταξινόμηση:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3/2023: Πλήρωσης δύο (2) θέσεων μόνιμου βοηθητικού εργατοτεχνικού προσωπικού (ιματιοφύλακες) για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος Ιματισμού της Διεύθυνσης Περίθαλψης του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2/2023: Πλήρωσης έξι (6) θέσεων μόνιμου βοηθητικού προσωπικού (τραπεζοκόμων)
για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος Διατροφής & Σίτισης της Διεύθυνσης Περίθαλψης του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  1/2023: Πλήρωσης δέκα (10) θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού για τη κάλυψη των αναγκών του τμήματος Νοσηλευτικής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Περίθαλψης του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων ανεξαρτήτου εκπαιδευτικής βαθμίδας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ