Αποδοχή των όρων χρήσης

Το κοινωφελές μη κερδοσκοπικό φιλανθρωπικό σωματείο Άσυλο Ανιάτων δημιούργησε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο www.asylonaniaton.gr εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος», και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (όπως ενδεικτικά μεταξύ άλλων έγγραφα, αρχεία, κείμενα, γραφήματα, εικόνες) που εμπεριέχεται σε αυτόν, εφεξής «το Υλικό», προκειμένου να παρουσιάσει τη δράση και αποστολή της στην Ελλάδα.

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και του Υλικού υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης (εφεξής «Όροι Χρήσης»), όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ του Ασύλου Ανιάτων και κάθε προσώπου που επισκέπτεται τον Διαδικτυακό Τόπο σχετικά με τη χρήση αυτού.

Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο και χρήση αυτού (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτόν) υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή. Παρακαλείσθε να μελετήσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης και σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με αυτούς παρακαλείσθε να διακόψετε τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου.

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Το Άσυλο Ανιάτων διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους Όρους Χρήσης και κάθε άλλο κανόνα που διέπει τη λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Στους Όρους Χρήσης θα αναφέρεται η τελευταία ημερομηνία ενημέρωσής τους.

Η συνέχιση της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από τον χρήστη και μετά από τέτοια μεταβολή συνιστά αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης.

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο χρήστης θα πρέπει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωσή του αυτή.

Ειδικότεροι Όροι

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Διαδικτυακού Τόπου ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών ή, εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/ αυτών, εφόσον του ζητηθεί κάτι τέτοιο. Οι έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων οφείλουν να προστατεύουν αυτούς από πρόσβαση σε περιεχόμενο που απευθύνεται σε ενηλίκους και ευθύνονται αποκλειστικά σε αντίθετη περίπτωση.

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Ιδιοκτησιακά Δικαιώματα

Ο Διαδικτυακός Τόπος, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού αυτού, καθώς και το Υλικό που κάθε φορά περιέχεται σ’ αυτόν αποτελεί πνευματική ή / και βιομηχανική ιδιοκτησία του Ασύλου Ανιάτων ή κατά περίπτωση των προμηθευτών ή/ και δικαιοπάροχων του και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Επίσης, η σύνθεση του περιεχομένου και η διάταξη των στοιχείων αυτού που κάθε φορά περιέχεται στον Διαδικτυακό Τόπο ανήκει αποκλειστικά στο Άσυλο Ανιάτων ή κατά περίπτωση στους προμηθευτές ή δικαιοπαρόχους του και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Δια του παρόντος δεν παρέχεται στον χρήστη οποιοδήποτε ιδιοκτησιακό δικαίωμα επί του Διαδικτυακού Τόπου και του Υλικού του, παρά μόνο οι εξουσίες χρήσης που ρητώς προβλέπονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Το Άσυλο Ανιάτων, οι προμηθευτές ή/ και δικαιοπάροχοί του ρητά δια του παρόντος επιφυλάσσονται για όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε κάθε και όλα τα στοιχεία του Διαδικτυακού Τόπου, καθώς και επί του Υλικού αυτού, όπως ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί σημάτων προϊόντων ή υπηρεσιών, εμπορικές επωνυμίες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα κλπ.

Παραχώρηση άδειας – περιορισμοί χρήσης

Υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης και με την Πολιτική Απορρήτου, το Άσυλο Ανιάτων του παραχωρεί ατελώς μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και μη εκχωρητή άδεια να αποκτά πρόσβαση, να φορτώνει, να εμφανίζει στην οθόνη της συσκευής τον Διαδικτυακό Τόπο και το Υλικό και εν γένει όπως χρησιμοποιεί αυτόν για τον σκοπό που ορίζεται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Κάθε χρήστης δικαιούται να «κατεβάσει» (download) ή/ και να αντιγράψει ή/ και να αποθηκεύσει μεμονωμένο τμήμα του Υλικού του Διαδικτυακού Τόπου για αυστηρά προσωπική του χρήση και όχι για εμπορικό σκοπό, χωρίς να διαγράψει τις ενδείξεις προέλευσής του και υπό την προϋπόθεση ότι θα προστατεύει κάθε και όλα τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα από οποιαδήποτε προσβολή. Για οποιοδήποτε άλλο σκοπό οι ως άνω ενέργειες θα είναι επιτρεπτές μόνο εφόσον γίνονται με τη γραπτή συγκατάθεση του Ασύλου Ανιάτων. Η πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο ή οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες ενέργειες σε καμία περίπτωση δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δικαιώματος, τίτλου ή εννόμου συμφέροντος σε οποιοδήποτε τμήμα ή το σύνολο του Διαδικτυακού Τόπου που «κατέβηκε» ή/ και αντιγράφηκε ή/ και αποθηκεύτηκε. Επίσης, κάθε χρήστης δικαιούται ν’ αναδημοσιεύει ατελώς στο διαδίκτυο στοιχεία από το Υλικό του Διαδικτυακού Τόπου (π.χ. πληροφορίες, ανακοινώσεις, εκδηλώσεις κλπ.), υπό την προϋπόθεση ότι η αναδημοσίευση γίνεται για σκοπούς ενημέρωσης και ότι το περιεχόμενο που αναδημοσιεύεται συνοδεύεται απαραιτήτως από ενεργό σύνδεσμο προς την κεντρική σελίδα του Διαδικτυακού Τόπου ή προς την συγκεκριμένη σελίδα που φιλοξενεί το περιεχόμενο που αναδημοσιεύεται με σαφή ένδειξη της πηγής.

Εκτός των ρητά αναφερόμενων ως άνω επιτρεπτών χρήσεων, ο Διαδικτυακός Τόπος και το Υλικό αυτού δεν δύναται να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, εκμισθωθεί, πωληθεί, υποαδειοδοτηθεί, εκχωρηθεί, μεταβιβασθεί, εξαχθεί, μεταδοθεί, αναμεταδοθεί ή διανεμηθεί εν όλω ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη, ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο δανεισμού ή να παραχωρηθεί κατά χρήση, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του  Ασύλου Ανιάτων. Ρητά απαγορεύεται η τροποποίηση, διασκευή, προσαρμογή, μετάφραση ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή του Διαδικτυακού Τόπου και του Υλικού και η δημιουργία παράγωγων έργων ή βελτιώσεων. Ομοίως, απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση, η ανακατασκευή ή άλλως απόπειρα απόκτησης του πηγαίου κώδικα του Διαδικτυακού Τόπου, η αποσυμπίληση (παρά μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο). Δεν επιτρέπεται επίσης η δημιουργία ή/ και η δημοσίευση βάσης δεδομένων που περιέχει σημαντικά τμήματα του Διαδικτυακού Τόπου, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του Ασύλου Ανιάτων.

Επί τη βάσει των ανωτέρω και εξαιρουμένων των επιτρεπτών ως άνω χρήσεων, ο χρήστης δεσμεύεται να μην δημιουργήσει παράγωγο και βασισμένο στο περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου έργο, να μην αντιγράψει, αναπαραγάγει, επαναδημοσιεύσει, «ανεβάσει», τροποποιήσει, μεταδώσει , πωλήσει ή εκμεταλλευτεί με οποιοδήποτε τρόπο εν όλω ή εν μέρει τον Διαδικτυακό Τόπο, το σχετικό με αυτόν λογισμικό ή το Υλικό του. Περαιτέρω, δεσμεύεται να μην εισάγει τον Διαδικτυακό Τόπο σε ευρετήριο, να μην τον πλαισιώσει με άλλη ιστοσελίδα, να μην τον εισάγει ως σύνδεσμο για απευθείας πρόσβαση από άλλο ιστότοπο σε εσωτερικές πληροφορίες του, να μην αντιγράψει την τοποθεσία του σε άλλο διακομιστή με τη δημιουργία ειδώλου και να μην υποσχεθεί δικαίωμα σε τρίτο από τον Διαδικτυακό Τόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ασύλου Ανιάτων.

Επίσης, απαγορεύονται ενέργειες για την παράκαμψη ή παραβίαση των κανόνων ασφάλειας ή κανόνων χρήσης περιεχομένου που τυχόν προβλέπονται, εφαρμόζονται ή επιβάλλονται από οποιαδήποτε λειτουργικότητα (συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων της λειτουργικότητας διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων) που περιέχεται στον Διαδικτυακό Τόπο. Απαγορεύεται η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου για πρόσβαση, αντιγραφή, μεταφορά, κωδικοποίηση ή επαναμετάδοση περιεχομένου κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου ή δικαιωμάτων του Ασύλου Ανιάτων ή τρίτων, καθώς και η αφαίρεση, απόκρυψη ή παραποίηση των δηλώσεων πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων ή των δηλώσεων άλλων αποκλειστικών δικαιωμάτων του Ασύλου Ανιάτων ή τρίτων που επικολλούνται ή περιέχονται ή προσπελαύνονται σε συνδυασμό με ή μέσω του Διαδικτυακού Τόπου.

Απαγορεύεται η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου με οποιονδήποτε μη νόμιμο τρόπο, για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή κατά παράβαση εφαρμοστέων νόμων ή κανονισμών του ελληνικού νόμου περί διανοητικής ιδιοκτησίας και συναφών διατάξεων του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου.

Οι χρήστες με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου αποδέχονται ανεπιφύλακτα, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση αυτής, ιδίως δε σύμφωνα με τους όρους που εκτίθενται στο παρόν.

Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, η οποία συνιστά παραβίαση των Όρων Χρήσης, απαγορεύεται αυστηρά. Η άδεια που παραχωρείται στον χρήστη μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα από το Άσυλο Ανιάτων, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη προς τούτο ειδοποίηση.

Αποτελεί βασική αρχή της πολιτικής του Ασύλου Ανιάτων να σέβεται και να προστατεύει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων. Αν, ωστόσο, ο χρήστης θεωρεί ότι μέσω του Διαδικτυακού Τόπου παραβιάζονται δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του, μπορεί να ενημερώνει το Άσυλο Ανιάτων, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] προσδιορίζοντας το τμήμα του Διαδικτυακού Τόπου που θεωρεί ότι είναι προσβλητικό των δικαιωμάτων του, καθώς και τους λόγους που θεωρεί ότι στοιχειοθετούν την προσβολή.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το Άσυλο Ανιάτων με κάθε τρόπο προσπαθεί να παρέχει μέσω του Διαδικτυακού Τόπου ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Παρόλο που έχει ληφθεί μέριμνα, ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια των πληροφοριών που παρουσιάζονται βάσει των χρησιμοποιούμενων πηγών και, κατά περίπτωση, να περιγραφούν γενικώς αποδεκτές πρακτικές, το Άσυλο Ανιάτων και οι δικαιοπάροχοι, οι δημιουργοί, οι συντάκτες, οι αναθεωρητές, οι συντελεστές και οι εκδότες του δεν φέρουν ευθύνη για λάθη, παραλείψεις ή για τις συνέπειες από την εφαρμογή των εν λόγω πληροφοριών και δεν παρέχουν καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με την ενημερότητα, πληρότητα, χρησιμότητα ή ακρίβεια των περιεχομένων του Διαδικτυακού Τόπου.

Ο Διαδικτυακός Τόπος μπορεί επίσης να περιέχει, να χρησιμοποιεί ή να παρουσιάζει πληροφορίες που προέρχονται από πηγές τρίτων. Το Άσυλο Ανιάτων δεν επικυρώνει και δεν ευθύνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου από πηγές που δεν ανήκουν στο ίδιο.

Σύνδεσμοι προς άλλες τοποθεσίες

Ο Διαδικτυακός Τόπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν ή λειτουργούν υπό την επίβλεψη τρίτων. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνση του χρήστη. Το Άσυλο Ανιάτων δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για την λειτουργία, το περιεχόμενο, τις πολιτικές απόρρητου που ακολουθούν ή την ασφάλεια αυτών των τόπων ούτε συνδέεται με τους διαχειριστές των συνδεδεμένων ιστοτόπων. Ο χρήστης υποχρεούται να διαβάζει και να συμμορφώνεται με τις δηλώσεις ιδιωτικού απορρήτου και τους όρους χρήσης που αναρτώνται σε συνδεδεμένο ιστότοπο.

Το Άσυλο Ανιάτων δεν ενστερνίζεται και δεν ευθύνεται για τα δεδομένα, το λογισμικό ή άλλο περιεχόμενο και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που διατίθεται από ιστότοπους ή μέσα που δεν ανήκουν στο ίδιο και οι χρήστες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι το Άσυλο Ανιάτων δεν ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν ζημίες ή απώλειες σχετικά με τη χρήση ή τη στήριξη των χρηστών σε τέτοια δεδομένα, λογισμικό ή άλλο περιεχόμενο.

Όπου ο Διαδικτυακός Τόπος παραπέμπει μέσω “συνδέσμων” ή hyperlinks σε άλλες ιστοσελίδες, οι ιδιοκτήτες ή/ και διαχειριστές των σελίδων αυτών φέρουν την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης του Ασύλου Ανιάτων. Ενδεικτικά το Άσυλο Ανιάτων δεν φέρει ευθύνη εάν οι ιστότοποι τρίτων μερών παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων, ή εάν δεν είναι ασφαλείς ή είναι ανακριβείς, μη πλήρεις ή παραπλανητικοί ή εάν περιέχουν ιούς ή άλλα καταστροφικά προγράμματα. Η επίσκεψη και πρόσβαση στις συνδεδεμένες σελίδες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη, χωρίς καμία εμπλοκή του Ασύλου Ανιάτων.

Διεθνής Πρόσβαση

Η πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο είναι δυνατή από όλο τον κόσμο. Το Άσυλο Ανιάτων, που είναι ελληνικό κοινωφελές μη κερδοσκοπικό φιλανθρωπικό σωματείο και υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο, ελέγχει, διαχειρίζεται και είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στους παρόντες όρους σχετικά με την ευθύνη του Ασύλου Ανιάτων για το περιεχόμενο, το Άσυλο Ανιάτων δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το εάν ο Διαδικτυακός Τόπος και το Υλικό του είναι νόμιμα σε χώρες εκτός Ελλάδας. Εάν ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο από τοποθεσία εκτός Ελλάδας, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωσή του με τους τοπικούς νόμους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα κάνουν σύννομη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου. Οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεσμεύονται ότι με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου:

 • δεν θα ενεργούν κατά τρόπο που να περιορίζει ή/ και να εμποδίζει την ομαλή ή/ και σύννομη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και των άλλων συνδεδεμένων με αυτόν εργαλείων από άλλους χρήστες
 • δεν θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Ασύλου Ανιάτων ή τρίτων
 • δεν θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου ή/ και να βλάψουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη του Ασύλου Ανιάτων ή/ και να ζημιώσουν το ίδιο
 • δεν θα εγκαθιστούν, προωθούν ή/ και μεταδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο μέσω του Διαδικτυακού Τόπου ψηφιακούς υιούς ή/ και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/ και κακόβουλα προγράμματα σχεδιασμένα να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν τον Διαδικτυακό Τόπο, δεν θα εγκαθιστούν ή προωθούν με οποιονδήποτε τρόπο αυτόκλητα μη ρητώς εγκεκριμένα από το Άσυλο Ανιάτων διαφημιστικά ή άλλου είδους μηνύματα σε οποιαδήποτε μορφή, μη ζητηθέντα ηλεκτρονικά μηνύματα (spam) και γενικά δε θα προβαίνουν σε προώθηση ανεπιθύμητων πληροφοριών με οποιονδήποτε τρόπο
 • δεν θα «ανεβάζουν» ή μεταδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό και πληροφορίες που δεν δικαιούνται να αποκαλύψουν δυνάμει διατάξεων του δικαίου ή ιδιωτικών συμφωνιών (π.χ. εμπιστευτικές πληροφορίες)
 • δεν θα ενεργούν κατά τρόπο, ώστε να προσβάλλονται οποιαδήποτε δικαιώματα ή η προσωπικότητα τρίτων και ιδίως κατά τρόπο ώστε να προκαλείται βλάβη σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, όπως π.χ. εκθέτοντάς τους σε ακατάλληλο περιεχόμενο
 • δεν θα επεμβαίνουν ή θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή προξενούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο βλάβη στον Διαδικτυακό Τόπο, συμπεριλαμβανομένου του υλικού και του πηγαίου κώδικα αυτής (sourcecode), στον διακομιστή, όπου αυτός φιλοξενείται ή/ και σε δίκτυα συνδεδεμένα με ή προσβάσιμα μέσω του Διαδικτυακού Τόπου ή άλλων διαδικτυακών τόπων συνδεδεμένων με αυτόν
 • δεν θα επιδιώκουν σκοπό, ο οποίος απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης
 • δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες που θα μπορούσαν να συνιστούν ή να ενθαρρύνουν συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε νόμο
 • δεν θα δημοσιεύουν ή μεταδίδουν οποιοδήποτε υλικό με απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, χυδαίο, ανήθικο, σκανδαλώδες, πορνογραφικό, προκλητικό περιεχόμενο ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανεπιθύμητο περιεχόμενο. Το Άσυλο Ανιάτων θα συνεργαστεί πλήρως με όλες τις αρχές επιβολής του νόμου και θα συμμορφωθεί πλήρως με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που θα ζητά ή θα δίνει εντολή για την αποκάλυψη της ταυτότητας οποιουδήποτε ατόμου δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιου είδους πληροφορίες και υλικό
 • δεν θα συγκεντρώνουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα στοιχεία χρηστών από τον Διαδικτυακό Τόπο με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα και με σκοπό να πραγματοποιήσουν ανεπιθύμητη εμπορική ή άλλη επικοινωνία με αυτούς
 • δεν θα «ανεβάζουν», μεταδίδουν, αποθηκεύουν ή καθιστούν διαθέσιμα στο κοινό με οποιοδήποτε τρόπο φωτογραφίες τρίτων χωρίς να έχουν λάβει εκ των προτέρων τη συναίνεσή τους
 • θα πληροφορούν το Άσυλο Ανιάτων αμέσως μόλις αντιληφθούν κάθε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου από τρίτους
 • δεν θα αποστέλλουν, εν γνώσει τους παραλαμβάνουν, «ανεβάζουν», μεταφορτώνουν, χρησιμοποιούν οποιοδήποτε υλικό, που δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης
 • δεν θα παρουσιάζονται ούτε θα επιχειρούν να παρουσιαστούν ότι ανήκουν στο Άσυλο Ανιάτων ή είναι υπάλληλοι αυτής, ούτε θα παριστάνουν ότι είναι άλλος χρήστης ή οιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή αρχή, όπως ενδεικτικά χρησιμοποιώντας διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που σχετίζονται με τους ανωτέρω
 • δεν θα κάνουν χρήση αυτοματοποιημένου λογισμικού (software robots), spiders, crawlers ή άλλου παρόμοιου εργαλείου συλλογής και εξαγωγής δεδομένων ούτε θα κάνουν χρήση οιασδήποτε συσκευής ή λογισμικού που θα επηρέαζε την κανονική λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου
 • δεν θα δημιουργούν ή παρέχουν τρόπους με τους οποίους η πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο θα μπορούσε να πραγματοποιείται από άλλους διαδικτυακούς τόπους ή με τρόπο που δεν εγκρίνεται από το Άσυλο Ανιάτων.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε στοιχείου του Διαδικτυακού Τόπου με τρόπο που δεν προβλέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Για οιαδήποτε άλλη χρήση απαιτείται πάντοτε η έγγραφη άδεια του Ασύλου Ανιάτων. Σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης, το Άσυλο Ανιάτων θα κάνει πλήρη χρήση των ένδικων μέσων που του παρέχονται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της ποινικής δίωξης. Το Άσυλο Ανιάτων επιφυλάσσεται του δικαιώματός του, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά του, να αποκλείσει κάποιον χρήστη στερώντας του τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τον Διαδικτυακό Τόπο για οποιαδήποτε εύλογη αιτία.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαθεσιμότητα και Ομαλή Λειτουργία

Το Άσυλο Ανιάτων δεν έχει καμία υποχρέωση να παρέχει τον Διαδικτυακό Τόπο, δύναται να αλλάξει τη μορφή και τη φύση του οποιαδήποτε στιγμή κατά τη δική του διακριτική ευχέρεια με ή χωρίς ειδοποίηση. Σε κάθε τροποποιημένη έκδοση αυτού, θα ισχύουν οι Όροι Χρήσης, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Το Άσυλο Ανιάτων καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του Διαδικτυακού Τόπου. Ο χρήστης, ωστόσο, αναγνωρίζει ότι η διαθεσιμότητα του Διαδικτυακού Τόπου μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από τη διαθεσιμότητα τρίτων παρόχων πρόσβασης, τον μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Για τους λόγους αυτούς ο χρήστης συμφωνεί ότι το Άσυλο Ανιάτων δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τη διακοπή λειτουργίας ή τη μη ομαλή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου, ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σε αυτόν, την παύση του συνόλου ή τμημάτων του, την καθυστέρηση, τη μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή την απώλεια του περιεχομένου του ή την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση το Άσυλο Ανιάτων διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του Διαδικτυακού Τόπου για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για λόγους ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη.

Το Άσυλο Ανιάτων δεν εγγυάται ότι ο Διαδικτυακός Τόπος θα είναι συμβατός με τον υπολογιστή, το υλικό και το λογισμικό του κάθε χρήστη. Επίσης, το Άσυλο Ανιάτων δεν εγγυάται ότι τυχόν μελλοντικές ενημερώσεις του Διαδικτυακού Τόπου θα είναι συμβατές με οποιονδήποτε εξοπλισμό ή εκδόσεις ή εφαρμογές λογισμικού ή θα παρέχουν την ίδια λειτουργικότητα με αυτήν που παρέχεται τώρα.

Για να αναφέρει πιθανά προβλήματα του Διαδικτυακού Τόπου, ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί στη διεύθυνση [email protected]

Πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο

Για τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου χρειάζεται πρόσβαση στο διαδίκτυο, είτε απευθείας είτε μέσω συσκευών που προσπελαύνουν διαδικτυακό περιεχόμενο. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο για τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ενδέχεται να επιβαρυνθεί με χρεώσεις από τον φορέα ασύρματων τηλεπικοινωνιών, τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου ή άλλη μέθοδο πρόσβασης στο διαδίκτυο, ανάλογα με τη σύμβασή του ή το πρόγραμμα του παρόχου του. Ο χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι το Άσυλο Ανιάτων δεν έχει καμία σχέση με την παροχή υπηρεσιών σύνδεσης στο διαδίκτυο και ο χρήστης παραμένει μόνος υπεύθυνος για την καταβολή όλων των σχετικών οφειλών στους αρμόδιους παρόχους των σχετικών υπηρεσιών και την πληρωμή των συναφών τελών για την εξασφάλιση της πρόσβασής του στο διαδίκτυο. Επιπλέον, είναι ευθύνη του κάθε χρήστη να διαθέτει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στο διαδίκτυο. Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από τον χρήστη θα γίνεται σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις του φορέα ασύρματων τηλεπικοινωνιών, του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου ή άλλης μεθόδου πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Λογισμικό διαθέσιμο στον Διαδικτυακό Τόπο

Ο Διαδικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιέχει και λογισμικό που ανήκει σε τρίτα πρόσωπα. Η δυνατότητα του χρήστη για πρόσβαση σε πληροφορίες του Διαδικτυακού Τόπου μπορεί να εξαρτάται από το κατά πόσο έχει υπογράψει άδειες παραχώρησης χρήσης λογισμικού τρίτων μερών. Η χρήση λογισμικού τρίτων μερών διέπεται από τους όρους κάθε σύμβασης παραχώρησης αδείας που εμπεριέχεται στο λογισμικό. Το Άσυλο Ανιάτων δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη διευθέτηση τέτοιων αδειών. Συνιστάται η μη εγκατάσταση ή χρήση λογισμικού εάν ο χρήστης δεν έχει λάβει τη σχετική άδεια χρήσης. Εάν ο χρήστης, ωστόσο, προβεί σε τέτοιες πράξεις παρά την έλλειψη αδείας, φέρει ο ίδιος τον κίνδυνο.

Ασφάλεια

Αν και το Άσυλο Ανιάτων καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθεί ο Διαδικτυακός Τόπος από ψηφιακούς ιούς ή/ και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία (ή προγράμματα) σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Διαδικτυακός Τόπος δεν θα προσβληθεί ποτέ από τέτοια στοιχεία. Συνεπώς η ακεραιότητα και διαφύλαξη των λογισμικών συστημάτων και του εξοπλισμού κάθε χρήστη εναπόκειται στη δική του επιμέλεια και το Άσυλο Ανιάτων δε θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση προσβολής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (software και hardware) των χρηστών από υιούς και άλλα βλαβερά αρχεία.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Ο Διαδικτυακός Τόπος παρέχεται “ως έχει” και “ως διατίθεται”, υποκείμενος σε τροποποιήσεις εκ μέρους του Άσυλο Ανιάτων χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τον χρήστη. Το Άσυλο Ανιάτων με κάθε τρόπο προσπαθεί να καθιστά τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτού ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση όμως οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι, δεδομένης της φύσης του διαδικτύου, το Άσυλο Ανιάτων ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει σε κάθε στιγμή πλήρη έλεγχο του συνόλου του περιεχομένου και της ασφάλειας του Διαδικτυακού Τόπου, παρ’ όλο που θα καταβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή κάθε τεχνικά εφικτή προσπάθεια.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, το Άσυλο Ανιάτων ούτε δεσμεύεται, ούτε εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη σχετικά με το σύννομο ή μη της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από τους χρήστες και αναφορικά με την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου και την ασφάλεια αυτού. Επίσης, το Άσυλο Ανιάτων δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι ο Διαδικτυακός Τόπος θα πληροί τις απαιτήσεις των χρηστών ή ότι η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλής και χωρίς σφάλματα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, το Άσυλο Ανιάτων, οι προμηθευτές και οι δικαιοπάροχοι του δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη προς τον χρήστη ή οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, λόγω ή σε σχέση με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, εκτός των περιπτώσεων ζημίας που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του Άσυλο Ανιάτων εκ δόλου ή βαρειάς αμέλειας.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Σε περίπτωση παραβίασης τινός εκ των παρόντων Όρων Χρήσης, ο χρήστης υποχρεούται σε αποζημίωση για κάθε θετική ή/ και αποθετική ζημία του Άσυλο Ανιάτων.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, ο χρήστης συμφωνεί ότι θα αποζημιώσει και θα απαλλάξει το Άσυλο Ανιάτων, τα μέλη, τα στελέχη, τους εργαζομένους, και εν γένει το προσωπικό του Άσυλο Ανιάτων από κάθε ευθύνη για αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που εγείρεται από οιονδήποτε τρίτο και η οποία οφείλεται ή κατ’ ισχυρισμόν προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από την από μέρους του χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ή από παράβαση των Όρων Χρήσης ή παραβίαση των δικαιωμάτων άλλου.

Η μη ενάσκηση από το Άσυλο Ανιάτων δικαιωμάτων του που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή μη εφαρμογή τινός όρου που περιέχεται στους Όρους Χρήστης δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματά του αυτά ή από τον όρο αυτό. Ρητά το Άσυλο Ανιάτων επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιβλέπει την εφαρμογή των παρόντων κανόνων κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Όλες οι δωρεές που καταβάλλονται στο Άσυλο Ανιάτων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων  και σύμφωνα με τους σκοπούς του Ασύλου Ανιάτων. Οι δωρεές προς το Άσυλο Ανιάτων είναι ανέκκλητες και δεν επιστρέφονται. 

ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Η παρούσα συμφωνία ισχύει μέχρι την από μέρους του χρήστη ή από μέρους του Ασύλου Ανιάτων καταγγελία, η οποία μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή. Το Άσυλο Ανιάτων επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να καταγγείλει αζημίως και χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη την συμφωνία που συνάπτει δυνάμει του παρόντος με τον κάθε χρήστη αμέσως και χωρίς προειδοποίηση, εάν ο χρήστης παραβιάσει τους Όρους Χρήσης ή μέρος αυτών.

ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Απαγορεύεται η εκχώρηση ή μεταβίβαση των δικαιωμάτων σας βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Ασύλου Ανιάτων. Το Άσυλο Ανιάτων δύναται να εκχωρήσει το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν προς όφελος και δεσμεύουν τους διαδόχους και εγκεκριμένους εκδοχείς των συμβαλλομένων. Οποιαδήποτε εκχώρηση κατά παράβαση της παρούσας παραγράφου θα είναι άκυρη.

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, από κοινού με την Πολιτική Απορρήτου, σε συνδυασμό και με οποιουσδήποτε άλλους κανόνες, στους οποίους αυτοί παραπέμπουν ή οι οποίοι βρίσκονται στον Διαδικτυακό Τόπο, αποτελούν την πλήρη, τελική και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ του Άσυλου Ανιάτων και κάθε χρήστη αναφορικά με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ότι κάποιος από τους παρόντες Όρους Χρήσης είναι άκυρος και δεν μπορεί να εφαρμοστεί, ο εν λόγω όρος θα τροποποιηθεί προκειμένου να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο την πρόθεση των συμβαλλομένων, ενώ η εγκυρότητα και ισχύς των υπολοίπων όρων δεν θα επηρεάζεται ούτε θα θίγεται.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οποιαδήποτε διένεξη, αξίωση ή διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με την εκτέλεση, διατύπωση, ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων διαφορών σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου, θα επιλύεται μέσω διαπραγματεύσεων καλή τη πίστει μεταξύ των συμβαλλομένων. Σε περίπτωση αποτυχίας αυτών των προσπαθειών, όλες οι εν λόγω διενέξεις, αξιώσεις ή διαφορές θα υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Εφαρμοστέο είναι το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με τον Διαδικτυακό Τόπο οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο [email protected]