Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων, το οποίο θα αποκαλείται εφεξής χάριν συντομίας «Ι.Π.Χ.Π.»,  έχοντας υπόψη:

1.  Τον Οργανισμό του Ι.Π.Χ.Π. (ΦΕΚ 219 Α’  9-12-1972 ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 7 Α΄ 23-1-1975)

2. Τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού και τον Πίνακα οργανικών θέσεων του Ι.Π.Χ.Π.

3. Τον Ν. 4837/2021 σύμφωνα με το ΦΕΚ 178 Α’ 01-10-2021, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 65 του Ν. 4921/2022.

4. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ι.Π.Χ.Π. που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση 410/06.03.2023.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση δύο (2) θέσεων μόνιμου βοηθητικού εργατοτεχνικού προσωπικού (ιματιοφύλακες) για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος Ιματισμού της Διεύθυνσης Περίθαλψης του Ι.Π.Χ.Π.εξάμηνης διάρκειας (6) με δυνατότητα ανανέωσης  σύμβασης για δεκαοκτώ (18) μήνες. Εν συνεχεία και κατόπιν επιτυχούς αξιολόγησης  η σύμβαση δύναται να μετατραπεί σε σύμβαση αορίστου χρόνου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ   ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει :

1.   Να είναι Έλληνες πολίτες.

Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ.1 του ν.2431/1996.  Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (ΚΥΑ 75959/Κ1/2016, ΦΕΚ 1370/Β/16-5-2016) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως

3. Κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο της πρόσληψης πρέπει:

Α) Να προσκομιστεί πιστοποιητικό ποινικού μητρώου βάσει του ν. 4837/2021 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 65 του ν. 4921/22 και υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Α.Τ. που να δηλώνουν ότι: 

«Έως σήμερα, δεν εκκρεμεί εις βάρος μου ποινική δίωξη και δεν βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, η οποία δεν έχει καταστεί αμετάκλητη για τα εξής αδικήματα: : α) εγκλήματα που προβλέπονται στο 19ο Κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα και τα εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια των άρθρων 360 και 360Α του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95), β) εγκλήματα του ν. 3500/2006 (Α’ 232) για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, γ) εμπορία ανθρώπων σύμφωνα με το άρθρο 323Α του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) και τον ν. 4251/2014 (Α’ 80), δ) διακίνηση ναρκωτικών σύμφωνα με τον ν. 4139/2013 Α’ 74), ε) τα εγκλήματα των άρθρων 187, 187Α, 187Β, 299, 306, 308 έως 312 και 324 του Ποινικού Κώδικα, στ) τα εγκλήματα των άρθρων 300 (ανθρωποκτονία κατ’ απαίτηση ) και 301 (συμμετοχή σε αυτοκτονία ) του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95)»

Β) Να προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/1986 με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Α.Τ. που να δηλώνουν  ότι:

«Δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου.»

Γ) Να προσκομιστεί Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης.

Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα .

Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης. 

ΙΙ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Α. Απολυτήριο Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου. 

Β. Γνώση Η/ Υ.

Γ. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Δ. Πιστοποιητικό εμβολιασμού.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ

 1. Ιδιωτική Ασφάλισης ζωής και συμπληρωματικών παροχών ασφάλισης δυνάμει Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Ζωής με την ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «NN Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Ζωής»:
 2. μόνιμης ολικής ανικανότητας από ασθένεια
 3. ασφάλισης θανάτου 
 4. ασφάλισης μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας από ατύχημα 
 5. ασφάλιση ιατροφαρμακευτικών εξόδων από ατύχημα
 6. ασφάλιση νοσοκομειακής περίθαλψης & επείγουσας μεταφοράς
 7. ασφάλιση και παροχή περίθαλψης για προϋπάρχουσες ασθένειες 
 8. Διατακτικές σίτισης  μέσω επώνυμης αλυσίδας τροφίμων 
 9. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά / σεμιναριακά επιμορφωτικά προγράμματα 
 10. Δυνατότητες εξέλιξης
 11. Παροχή μεσημεριανού γεύματος

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η αίτηση απευθύνεται στην Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων  ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail) [email protected] μέχρι και τις 15/06/2023 με θέμα «Αίτηση για την προκήρυξη 3/2023».

Οι υποψήφιοι θα λάβουν σε απαντητικό email τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους. 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει η αποστολή του email της αίτησης . 

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους. Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.  

Η παρούσα προκήρυξη δεν είναι δεσμευτική και δύναται να τροποποιηθεί ή και να ανακληθεί.

Κοινοποιήστε:
ΠΡΟΣΦΑΤΑ