Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων, το οποίο θα αποκαλείται εφεξής χάριν συντομίας «Ι.Π.Χ.Π.», έχοντας υπόψιν:

 1. Τον Οργανισμό του Ι.Π.Χ.Π. (ΦΕΚ 219 Α’  9-12-1972 ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 7 Α΄ 23-1-1975).
 2. Το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού και τον ισχύον Οργανόγραμμα του Ι.Π.Χ.Π.
 3. Το άρθρο 58 του Ν.4690/2020 σύμφωνα με το ΦΕΚ Α’ 104/30-05-2020.
 4. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ι.Π.Χ.Π. που ελήφθη κατά την 422/22-12-2023 συνεδρίαση.

Την πλήρωση μίας (1) θέσης οδηγού για τις ανάγκες του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους. Εν συνεχεία και κατόπιν επιτυχούς αξιολόγησης, η σύμβαση δύναται να μετατραπεί σε σύμβαση αορίστου χρόνου.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των Κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ.1 του ν.2431/1996. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (ΚΥΑ 75959/Κ1/2016, ΦΕΚ 1370/Β/16-5-2016) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως.

Α. Δίπλωμα Δ΄ κατηγορίας.

Β. ΠΕΙ (Πιστοποίηση Επαγγελματικής ικανότητας).

Γ. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου.

Δ. Επαγγελματική εμπειρία σε παρεμφερές αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί ως προς την προτεραιότητα  της πρόσληψης.

 1. Ιδιωτική Ασφάλισης ζωής και συμπληρωματικών παροχών ασφάλισης δυνάμει Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Ζωής με την ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «NN Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Ζωής»:
 2. Μόνιμης ολικής ανικανότητας από ασθένεια.
 3. Ασφάλισης θανάτου.
 4. Ασφάλισης μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας από ατύχημα.
 5. Ασφάλιση ιατροφαρμακευτικών εξόδων από ατύχημα.
 6. Ασφάλιση νοσοκομειακής περίθαλψης & επείγουσας μεταφοράς.
 7. Ασφάλιση και παροχή περίθαλψης για προϋπάρχουσες ασθένειες.
 8. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά επιμορφωτικά προγράμματα.
 9. Δυνατότητες εξέλιξης.

Η αίτηση απευθύνεται στη Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων, ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail) [email protected] μέχρι και τις 22/4/2024  με θέμα «Αίτηση για την προκήρυξη 2/2024». Οι υποψήφιοι θα λάβουν σε απαντητικό email τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει η αποστολή του email της αίτησης.

 • Το έντυπο της αιτήσεως  θα το βρείτε εδώ.
 • Το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986  βάσει του ν. 4837/2021 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 65 του ν. 4921/22 θα το βρείτε εδώ.
 • Το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης βάσει του Ν 1599/1986 θα το βρείτε εδώ.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους. Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. 

Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του οδηγού θα γίνει από επιτροπή του ΙΠΧΠ. Τα βιογραφικά των υποψηφίων που θα επιλεγούν από τα μέλη της επιτροπής, θα κληθούν σε συνέντευξη.

Η παρούσα προκήρυξη δεν είναι δεσμευτική και δύναται να τροποποιηθεί ή και να ανακληθεί.

Ο υποψήφιος με την αίτηση του πρέπει να υποβάλει φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή/και  της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης διαμονής της αρμόδιας αρχής (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).

Επίσης, να υποβάλλει βιογραφικό σημείωμα και όσα από τα παραπάνω δικαιολογητικά (τυπικά προσόντα) επικαλείται με την αίτησή του, σε επικυρωμένο αντίγραφο.

1. Αν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη αναγνώρισης για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και  βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης, από το αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2.  Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις που απαιτούνται αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει εκδοθεί μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του πιστοποιούμενου φορέα έκδοσης αυτού. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό κατά την πρόσληψη.

3. Το βιογραφικό να είναι δομημένο με τον παρακάτω τρόπο:

 • Δημογραφικά στοιχεία – Φωτογραφία
 • Τίτλος Σπουδών (Πτυχίο – Μεταπτυχιακό – Διδακτορικό)
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Ξένες γλώσσες
 • Χειρισμός Η/Υ
 • Επιμορφωτικά στοιχεία
 • Συνέδρια – Ημερίδες
 • Επαγγελματική εμπειρία
 • Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης
 • Για τους υποψηφίους που θα επιλεγούν, κατά το χρόνο της πρόσληψης πρέπει να:

α. Προσκομιστεί πιστοποιητικό ποινικού μητρώου βάσει του ν. 4837/2021 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 65 του ν. 4921/22.

 β. Προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Α.Τ. που να δηλώνουν ότι:

     «Έως σήμερα, δεν εκκρεμεί εις βάρος μου ποινική δίωξη και δεν βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, η οποία δεν έχει καταστεί αμετάκλητη για τα εξής αδικήματα: : α) εγκλήματα που προβλέπονται στο 19ο Κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα, και τα εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια των άρθρων 360 και 360Α του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95), β) εγκλήματα του ν. 3500/2006 (Α’ 232) για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, γ) εμπορία ανθρώπων σύμφωνα με το άρθρο 323Α του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) και τον ν. 4251/2014 (Α’ 80), δ) διακίνηση ναρκωτικών σύμφωνα με τον ν. 4139/2013 Α’ 74), ε) τα εγκλήματα των άρθρων 187, 187Α, 187Β, 299, 306, 308 έως 312 και 324 του Ποινικού Κώδικα, στ) τα εγκλήματα των άρθρων 300 (ανθρωποκτονία κατ’ απαίτηση ) και 301 (συμμετοχή σε αυτοκτονία ) του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95)».

γ. Προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/1986 με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Α.Τ. που να δηλώνουν  ότι:

     «Δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου.».

δ. Προσκομιστεί Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης, για τους άνδρες υποψήφιους. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα.

ε. Πιστοποιητικό υγείας.

ζ. Ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με τον COVID-19, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τις κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας για χρονίως πάσχοντες.

Το Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων (εφεξής χάριν συντομίας ΙΠΧΠ) στο πλαίσιο της 2/2024 Προκήρυξης για την πρόσληψη ενός (1) νοσηλευτή υπό την ιδιότητά του ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας, ενημερώνει τον υποψήφιο εργαζόμενο, ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο, ότι τα δεδομένα προσωπικού τους χαρακτήρα θα επεξεργάζονται ως κάτωθι:

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν προσκομισθεί βάσει της προκήρυξης.

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση των προσόντων , η προάσπιση των εννόμων συμφερόντων του ΙΠΧΠ, και η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων του ΙΠΧΠ. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από το ΙΠΧΠ αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωση των υποψηφίων  σχετικά με την αξιολόγηση του φακέλου τους και την επιλογή τους ή μη προς εργασία.

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

1. Νόμιμα εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Υπευθύνου Επεξεργασίας εν προκειμένω του ΙΠΧΠ

2. Νόμιμα εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Ασύλου Ανιάτων

Δεν γίνεται επεξεργασία από τρίτους ή εκτελούντες την επεξεργασία.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα ίσο έξι (6) μηνών. Μετά τη λήξη της ανωτέρω περιόδου, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Ο υποψήφιος εργαζόμενος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα καταθέτει ο ίδιος  στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης, στην υπεύθυνη προστασίας προσωπικών δεδομένων του ΙΠΧΠ στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

VI. Το ΙΠΧΠ έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε

Κοινοποιήστε:
ΠΡΟΣΦΑΤΑ