Το Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων έχει ως μοναδικό σκοπό την καθημερινή περίθαλψη εκατοντάδων ασθενών, απόρων και μη, από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι πάσχουν από ανίατες ασθένειες του κεντρικού νευρικού συστήματος όπως παραπληγίες, τετραπληγίες, εγκεφαλοπάθειες, σκλήρυνση κατά πλάκας που έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό τις διαταραχές της κινητικότητας.

Από το εύρος περίθαλψης εξαιρούνται πάσχοντες που πάσχουν από ψυχιατρικές ασθένειες, δυσεπούλωτα μολυσματικά τραύματα ή εξειδικευμένες παθήσεις που χρήζουν νοσηλεία τριτοβάθμιας περίθαλψης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Αίτημα εισαγωγής μπορεί να υποβάλλει κάθε πάσχοντας, είτε ο ίδιος είτε συγγενής του. Ως προς τη διαδικασία εισαγωγής στο ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο υπ’ αριθμ. 34642/06-08-2012 εγγράφου του ΕΟΠΥΥ.

Αναλυτικά αναφέρουμε:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Αίτηση-δήλωσης επιθυμίας εισαγωγής του ασθενούς ή ατόμου του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος, όταν ο ασθενής, λόγω των προβλημάτων υγείας του, είναι ανίκανος να διαχειριστεί τον εαυτό του.

2) Γνωμάτευση θεράποντα ιατρού του Νοσοκομείου που νοσηλεύεται ο/η ασθενής, των ιατρών των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυϊατρεία, Αγροτικά Ιατρεία και ΠΕΔΥ) ή του σχετικού με την πάθηση συμβεβλημένου ή πιστοποιημένου θεράποντα ιατρού. Στη γνωμάτευση θα αναγράφεται η πάθηση του ασθενούς και θα αναλύεται η αναγκαιότητα εισαγωγής σε Κλινική Χρόνιων Παθήσεων.

3) Βεβαίωση από Κοινωνικό Λειτουργό, όπου θα αναγράφεται η αναγκαιότητα εισαγωγής του ασθενούς σε Κλινική και Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων. Αρμόδιοι Κοινωνικοί Λειτουργοί που συντάσσουν την Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας και χορηγούν την βεβαίωση, είναι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί των Νοσοκομείων για τα περιστατικά που νοσηλεύονται ή των Μονάδων ΠΕΔΥ ή των Κέντρων Υγείας ή των Δήμων. (Γενικά ο Κοινωνικός Λειτουργός, Δημόσιου Φορέα, που παρακολουθεί – γνωρίζει την κοινωνικοοικονομική κατάσταση του ασθενούς και του οικογενειακού περιβάλλοντος του). Η Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας μένει σε ξεχωριστό φάκελο στο Γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας που υπηρετούν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί και είναι στη διάθεση του ΕΟΠΥΥ σε ενδεχόμενο έλεγχο.

4) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού εφορίας του ασθενούς, του προηγούμενου χρόνου. (Μένει στη Κοινωνική Υπηρεσία).

Προτεραιότητα δίνεται στα άτομα που, εκτός της ανάγκης νοσηλείας:

  • Στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος
  • Χρήζουν άμεσης κοινωνικής και νοσηλευτικής περίθαλψης

Σε περίπτωση που το αίτημα υποβληθεί από τον εκάστοτε συγγενή χρήζουν να υποβληθούν επιπροσθέτως τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας
β) Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ
γ) Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος εκπροσώπου (τελευταίου έτους)

Όπου διατίθεται:
α) Φωτοτυπία πληρεξουσίου, στις περιπτώσεις που ο ασθενής έχει εξουσιοδοτήσει τρίτο άτομο να επιλαμβάνεται των υποθέσεών του
β) Φωτοτυπία δικαστικής απόφασης για εισαγωγή σε ίδρυμα, στις περιπτώσεις που ο ασθενής βρίσκεται σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης

Μετά τη συλλογή, μέρος αυτών αποστέλλονται μέσω της κοινωνικής υπηρεσίας στον ΕΟΠΥΥ και στη συνέχεια, το Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων θα επικοινωνήσει με τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο για την επικείμενη υποβολή των υπολοίπων δικαιολογητικών.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν σε σφραγισμένο φάκελο στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Άσυλο Ανιάτων – Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων
Αγ. Ζώνης 39,
112 56, Αθήνα
Υπ’ όψιν τμήματος Kοινωνικής Υπηρεσίας

Yπεύθυνοι εισαγωγών:

Κοινωνική Λειτουργός
κα. Αγγελική Κυριαζοπούλου
210 8647522 (εσωτ. 120), [email protected]

Γραμματέας Νοσηλευτικής Περίθαλψης
κα. Αγγελική Δημητριάδη
2108647522 (εσωτ. 143), [email protected]