Η Διοίκηση του ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ δηλώνει ρητά, με βάση τον Ν. 4808/2021 και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ότι:

δεσμεύεται και αφοσιώνεται στη διασφάλιση και διατήρηση ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, το οποίο σέβεται, προωθεί και υποστηρίζει έμπρακτα την ισότητα των ευκαιριών, τη μοναδικότητα και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν χώρο εργασίας χωρίς βία, παρενόχληση και οποιαδήποτε διάκριση,

απαγορεύει και δηλώνει ότι επιδεικνύει μηδενική ανοχή απέναντι σε συμπεριφορές βίας, παρενόχλησης και διάκρισης εντός του χώρου εργασίας, από όπου κι αν αυτές προέρχονται,

παραλαμβάνει, διερευνά και διαχειρίζεται κάθε καταγγελία ή σχετική αναφορά επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στη βία και παρενόχληση, με εμπιστευτικότητα και με τρόπο που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καθώς και ότι δεν παρεμποδίζει την παραλαβή, τη διερεύνηση και τη διαχείριση των καταγγελιών ή αναφορών αυτών,

παραμένει στη διάθεση των δημόσιων, διοικητικών ή δικαστικών αρχών προκειμένου να συνδράμει στην έρευνα περιστατικών ή συμπεριφορών βίας και παρενόχλησης, εφόσον ζητηθεί κάτι τέτοιο και πάντοτε συμμορφούμενη με την ισχύουσα νομοθεσία,

παρέχει στους εργαζομένους πληροφορίες σχετικές με τους πιθανούς κινδύνους βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο και με τα σχετικά μέτρα πρόληψης και προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ επί τέτοιων περιστατικών,

– οι καταγγελίες για συμπεριφορές βίας, παρενόχλησης ή διάκρισης, θα γίνονται δεκτές γραπτώς μέσω αλληλογραφίας ή μέσω E-mail στην ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση του ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ([email protected]), ή προφορικώςστον άμεσο Προϊστάμενό των εργαζομένων ή σε οποιονδήποτεΔιευθυντή του ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ. Παρόλο που συνιστάται στους/στις εργαζόμενους/ες να ζητήσουν πρώτα βοήθεια από τον άμεσο Προϊστάμενό τους, μπορούν, σε οποιαδήποτε στιγμή, να αναφέρουν τα ζητήματα, που τους απασχολούν σε οποιοδήποτε κανάλι αναφοράς, π.χ. απευθείας στην Επιθεώρηση Εργασίας (https://www.hli.gov.gr/) ή στις Δικαστικές αρχές,

– οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση τέτοιων μορφών συμπεριφοράς είναι οι προβλεπόμενες στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού του ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ, ο οποίος είναι αναρτημένος στον πίνακα ανακοινώσεών του, σε σημείο προσβάσιμο προς όλο το προσωπικό, μέχρις ότου οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με το Σωματείο των εργατοϋπαλλήλων του ΙΠΧΠ & ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ «ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ» καρποφορήσουν και υπάρξει από κοινού συμφωνηθέν κειμένο για την «Πολιτική κατά της Βίας και της Παρενόχλησης».

18 Απριλίου 2024

Κοινοποιήστε: